TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂN HUY HOÀNG

0902 695 765

0898 946 896

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

1800 Lượt xem

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ

 

I. Biểu mẫu, nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường

–  Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định tại mẫu số 05A Phụ lục VI Phụ lục Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

–  Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường theo quy định tại Mẫu 05.B Phụ lục VI Phụ lục Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

–  Đối tượng được miễn đăng ký môi trường theo quy định tại Điều 32 Nghị định 08/2022/NĐ-CP thì không phải thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

II. Cập nhật một số điểm mới báo cáo công tác bảo vệ môi trường áp dụng năm 2022

1. Kỳ báo cáo và thời gian nộp

–  Kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 và nộp trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo.

 

2. Biểu mẫu, nội dung báo cáo

 

2.1 Biểu mẫu

–  Đối tượng phải có giấy phép môi trường: Sử dụng mẫu 05A Phụ lục VI Thông tư 02/2022/TT-BTNMT

–  Đối tượng phải có đăng ký môi trường: Sử dụng mẫu 05B Phụ lục VI Thông tư 02/2022/TT-BTNMT

 

2.2 Nội dung chính báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ

a) Kết quả hoạt động của các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đối với chất thải;

b) Kết quả khắc phục các yêu cầu về bảo vệ môi trường của cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);

c) Kết quả quan trắc và giám sát môi trường định kỳ, quan trắc tự động, liên tục;

d) Công tác quản lý chất thải rắn, quản lý chất thải nguy hại;

đ) Công tác quản lý phế liệu nhập khẩu (nếu có);

e) Hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (nếu có);

g) Các kết quả, hoạt động, biện pháp bảo vệ môi trường khác.

 

3. Nơi nộp hồ sơ

– Cơ quan cấp giấy phép môi trường/đăng ký môi trường

– Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh nơi (nơi dự án đầu tư, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ).

– Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp (đối với các cơ sở nằm trong khu kinh tế, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp).

 

4. Cách lấy thông số trong hồ sơ Báo cáo công tác Bảo vệ môi trường – Quy định chi tiết dự án hoạt động liên tục và dự án hoạt động thời vụ

 

4.1. Đối với Nước thải:

Tần suất được quy định cụ thể trong Giấy phép môi trường. Cơ quan cấp giấy phép môi trường không được yêu cầu quan trắc thêm các thông số khác mà không dựa trên các căn cứ quy định tại điểm này;

 

a. Thông số được xác định căn cứ:

– Quy chuẩn kỹ thuật môi trường về nước thải

– Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

– Nhiên liệu, nguyên liệu hóa chất sử dụng

– Công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải

– Các thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật

– Theo đề nghị của chủ dự án, cơ sở

 

b. Tần suất quan trắc

 

– Dự án hoạt động liên tục:

Đối với dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động liên tục: Tần suất quan trắc nước thải định kỳ là 03 tháng/lần đối với trường hợp phải thực hiện đánh giá tác động môi trường và 06 tháng/lần đối với trường hợp còn lại.

 

– Dự án hoạt động thời vụ: 

Đối với dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động theo thời vụ thuộc đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường:

Tần suất quan trắc định kỳ là 01 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ từ 03 tháng trở xuống; 02 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ dài hơn 03 tháng đến 06 tháng; 03 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ dài hơn 06 tháng đến dưới 09 tháng;

04 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ dài hơn 09 tháng; bảo đảm thời gian giữa hai lần quan trắc tối thiểu là 03 tháng.

Đối với dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động theo thời vụ không thuộc đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường: 

Tần suất quan trắc định kỳ là 01 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ từ 06 tháng trở xuống; 02 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ dài hơn 06 tháng; bảo đảm thời gian giữa hai lần quan trắc tối thiểu là 06 tháng.

 

4.2.  Đối với Khí thải, bụi Thông số và tần suất được quy định cụ thể trong Giấy phép môi trường

a. Thông số được xác định căn cứ:

–  Quy chuẩn kỹ thuật môi trường

–  Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

– Nhiên liệu, nguyên liệu hóa chất sử dụng

– Công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải

– Các thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật

– Theo đề nghị của chủ dự án, cơ sở

 

b. Tần suất quan trắc

 

– Dự án hoạt động liên tục:

Đối với dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động liên tục thuộc đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường:

+ Tần suất quan trắc bụi, khí thải công nghiệp định kỳ là 06 tháng/lần đối với các thông số: kim loại nặng, hợp chất hữu cơ (nếu có), 01 năm/lần đối với thông số Dioxin/Furan (nếu có) và 03 tháng/lần đối với các thông số còn lại.

Đối với dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động liên tục không thuộc đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường: 

+ Tần suất quan trắc bụi, khí thải công nghiệp định kỳ là 01 năm/lần đối với các thông số: kim loại nặng, hợp chất hữu cơ (nếu có), Dioxin/Furan (nếu có) và 06 tháng/lần đối với các thông số còn lại.

 

– Dự án hoạt động thời vụ: 

 

Đối với dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động theo thời vụ thuộc đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường: 

+ Tần suất quan trắc bụi, khí thải công nghiệp định kỳ đối với các thông số kim loại nặng, hợp chất hữu cơ (nếu có) là 01 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ từ 06 tháng trở xuống, 02 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ trên 06 tháng; tần suất quan trắc Dioxin/Furan (nếu có) là 01 lần/năm.

Đối với các thông số còn lại, tần suất quan trắc là 01 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ từ 03 tháng trở xuống; 02 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ dài hơn 03 tháng đến 06 tháng; 03 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ dài hơn 06 tháng đến dưới 09 tháng;

04 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ dài hơn 09 tháng; bảo đảm thời gian giữa hai lần quan trắc tối thiểu là 03 tháng.

 

Đối với dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động theo thời vụ không thuộc đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường:

+ Tần suất quan trắc bụi, khí thải công nghiệp định kỳ đối với các thông số kim loại nặng, hợp chất hữu cơ (nếu có) là 01 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ từ 06 tháng trở xuống, 02 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ trên 06 tháng; tần suất quan trắc Dioxin/Furan (nếu có) là 01 lần/năm.

Đối với các thông số còn lại, tần suất quan trắc định kỳ là 01 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ từ 06 tháng trở xuống; 02 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ dài hơn 06 tháng; bảo đảm thời gian giữa hai lần quan trắc tối thiểu là 06 tháng.

 

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư vấn Môi Trường Tân Huy Hoàng 

Tự hào là Đơn vị tiên phong về chất lượng, uy tín hàng đầu và giá rẻ nhất hiện nay. Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành. Tân Huy Hoàng cam kết cung cấp cho Quý Khách hàng các sản phẩm phù hợp nhất, chất lượng cao nhất.  Phù hợp với đặc điểm từng ngành nghề sản xuất với giá thành cạnh tranh, hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất. Chúng tôi có đội ngũ chăm sóc khách hàng chu đáo. Đội ngũ kỹ thuật tư vấn có chuyên môn với từng ngành nghề sản xuất. Và đội ngũ giao hàng nhanh chóng sẽ luôn mang đến sự hài lòng cho Quý Khách hàng. Để được sự tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý khách hàng xin vui lòng liên hệ  0902.695.765 – 0898.946.896 (Ms. HẢI YẾN).

————————————-

Dịch vụ trọn gói – Giá cả cạnh tranh – Chất lượng vượt trội

Còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ với chúng tôi. Để nhận  được sự tư vấn nhiệt tình về các vấn đề môi trường. Cùng mức giá cạnh tranh nhất thị trường miền Nam?

 

Liên hệ ngay:

Hotline: 0902 695 765 – 0898 946 896 (Ms.Yến)

Fanpage: Tư Vấn Môi Trường Tân Huy Hoàng

 

Tham khảo thêm các dịch vụ khác tại đây

 

CÔNG TY TNHH TMDV TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂN HUY HOÀNG

Địa chỉ: B24, Cx Thủy Lợi 301, Nguyễn Văn Thương, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.

CN1: 10/46 Lê Quí Đôn, KP4, P. Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

CN2: Lê Hồng Phong, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương.

Bài viết khác
(03:43 27/02/2020)
Đánh giá post Nước thải sinh hoạt là gì? Tại sao chúng ta phải xử lý nước thải sinh hoạt? Cách xử...
(09:48 23/05/2020)
Đánh giá post Theo như nghị đinh sửa đổi và bổ sung số 53/2020/NĐ-CP đã nêu rõ, mức phí bảo vệ môi...
(01:02 17/01/2024)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) YẾU TỐ VI KHÍ HẬU Đánh giá yếu tố vi khí hậu trong môi...
(07:07 12/02/2020)
Đánh giá post Nhu cầu quan trắc môi trường tại HCM  Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) là trung tâm kinh tế...
(05:56 11/04/2020)
Đánh giá post Cả nước ta có hơn 900 Bãi rác chưa được xử lý, chưa đến 20% bãi chôn cất hợp...
(01:57 26/05/2020)
Đánh giá post Ngày đại dương thế giới Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chọn ngày ngày 08/6 hằng năm là...
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

 

Về đầu trang
Hotline 0902 695 765
Kinh doanh 1: 0904 377 624 - Mr.Khánh Kinh doanh 2: 0902 695 765 - Ms. Yến
Liên hệ với chúng tôi