TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂN HUY HOÀNG

0902 695 765

0898 946 896

Định mức bồi thường thiệt hại trong sự cố FORMOSA

728 Lượt xem

Ngày 29/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1880/QĐ-TTg ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển.

Theo đó, có 7 nhóm đối tượng thiệt hại được xác định bồi thường do sự cố môi trường biển Formosa tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, gồm:

  1. Khai thác hải sản;
  2. Nuôi trồng thủy sản;
  3. Sản xuất muối;
  4. Hoạt động kinh doanh thủy sản ven biển;
  5. Dịch vụ hậu cần nghề cá;
  6. Dịch vụ du lịch, thương mại ven biển;
  7. Thu mua, tạm trữ thủy sản.

Nguồn kinh phí bồi thường thiệt hại về kinh tế cho các đối tượng trong Quyết định này được sử dụng từ nguồn kinh phí do Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh bồi thường và thời gian tính bồi thường thiệt hại tối đa là 6 tháng, từ tháng 4/2016 đến hết tháng 9/2016.

Trong đó, thiệt hại nghề muối định mức bồi thường là 39.370.000 đồng/ha/tháng. Thiệt hại nghề muối sẽ được chi trả 1 lần. Đối với thiệt hại của người lao động tại các cơ sở sản xuất muối sẽ được tính chung vào thiệt hại của chủ cơ sở và chủ cơ sở sẽ thực hiện chi trả cho người lao động.Người lao động bị mất thu nhập bao gồm thu nhập bị mất của chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản tạm dừng sản xuất và người lao động bị mất thu nhập thuộc các lĩnh vực được xác định bồi thường sẽ nhận được 2.910.000 đồng/người/tháng.

Đối tượng chủ tàu thuyền không lắp máy sẽ được bồi thường 5.830.000 đồng/tàu/tháng, tàu lắp máy dưới 20 CV được bồi thường 10.670.000 đồng/tàu/tháng, tàu lắp máy công suất từ 20 CV đến dưới 50 CV là 15.200.000 đồng/tàu/tháng, từ 50 CV đến dưới 90 CV là 20.390.000 đồng/tàu/tháng, từ 90 CV đến dưới 250 CV là 18.220.000 đồng/tàu/tháng, từ 250 CV đến dưới 400 CV là 28.660.000 đồng/tàu/tháng, từ 400 CV đến dưới 800 CV là 37.480.000 đồng/tàu/tháng, trên 800 CV là 37.480.000 đồng/tàu/tháng.

Riêng đối với 03 đối tượng: Khai thác thủy sản trên tàu có công suất máy chính từ 90 CV trở lên; nuôi trồng thủy sản (thủy sản chết) và sản xuất muối; thu nhập bị mất của người lao động làm thuê được tính chung trong định mức bồi thường thiệt hại của chủ tàu hoặc chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối. Căn cứ định mức bồi thường thiệt hại quy định tại khoản 1 Điều 2, quyết định này, Ủy ban nhân dân các tỉnh sẽ hướng dẫn các chủ tàu hoặc chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối thống kê danh sách những lao động làm thuê trên tàu, trong cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất muối và mức bồi thường đối với mỗi lao động cho phù hợp, đảm bảo đồng thuận, có xác nhận của từng người lao động. Trên cơ sở đó thực hiện bồi thường thiệt hại cho chủ tàu, chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối để cấp cho từng người lao động theo danh sách đã thống kê.

DANH MỤC

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN 4 TỈNH MIỀN TRUNG

Ban hành kèm theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ

 

TT MỨC ĐƠN VỊ ĐỊNH MỨC BỒI THƯỜNG GHI CHÚ
1 2 3 4
I KHAI THÁC THỦY SẢN
1 ĐỐI TƯỢNG CHỦ TÀU
a Tàu/thuyền không lắp máy Đồng/tàu/tháng 5.830.000 Thiệt hại do nằm bờ
b Tàu lắp máy dưới 20 CV Đồng/tàu/tháng  10.670.000 Thiệt hại do nằm bờ
c Tàu lắp máy công suất từ 20 CV đến dưới 50 CV Đồng/tàu/tháng  15.200.000 Thiệt hại do nằm bờ
d Tàu lắp máy công suất từ 50 CV đến dưới 90 CV Đồng/tàu/tháng  20.390.000 Thiệt hại do nằm bờ
đ Tàu lắp máy công suất từ 90 CV đến dưới 250 CV Đồng/tàu/tháng 18.220.000 Thiệt hại do giá
e Tàu lắp máy công suất từ 250 CV đến dưới 400 CV Đồng/tàu/tháng 28.660.000 Thiệt hại do giá
g Tàu lắp máy công suất từ 400 CV đến dưới 800 CV Đồng/tàu/tháng 37.480.000 Thiệt hại do giá
h Tàu lắp máy công suất từ 800 CV trở lên Đồng/tàu/tháng 37.480.000 Thiệt hại do giá
II ĐỐI TƯỢNG LAO ĐỘNG TRÊN TÀU

 

a Tàu/thuyền không lắp máy Đồng/người/tháng 3.690.000 Thiệt hại do nằm bờ
b Tàu lắp máy dưới 20 CV Đồng/người/tháng 5.960.000 Thiệt hại do nằm bờ
c Tàu lắp máy công suất từ 20 CV đến dưới 50 CV Đồng/người/tháng 7.650.000 Thiệt hại do nằm bờ
d Tàu lắp máy công suất từ 50 CV đến dưới 90 CV Đồng/người/tháng 8.790.000 Thiệt hại do nằm bờ
 

đ

Tàu lắp máy công suất từ 90 CV đến dưới 250 CV Đồng/người/tháng Thiệt hại do giá. Trong đó thiệt hại của người lao động được tính chung trong thiệt hại của mỗi tàu. Chủ tàu thực hiện chi trả cho các lao động trên tàu.
e Tàu lắp máy công suất từ 250 CV đến dưới 400 CV Đồng/người/tháng
g Tàu lắp máy công suất từ 400 CV trở lên Đồng/người/tháng
h Tàu lắp máy công suất từ 800 CV trở lên Đồng/người/tháng
III NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MẶN, LỢ

 

1 Nuôi tôm thẻ chân trắng  

Mục III được sử dụng để bồi thường thiệt hại do thủy sản, giống nuôi trồng bị chết và trả 1 lần.

Trong đó thiệt hại của người lao động quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 được tính chung vào thiệt hại của chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản. Chủ cơ sở thực hiện chi trả cho người lao động.

1.1  

Nuôi thâm canh trong ao cát (mật độ từ 100 đến 120 con/m2)

 

a Thời gian dưới 45 ngày Đồng/m2 33.860
b Thời gian từ 45 ngày trở lên Đồng/m2 44.300
1.2 Nuôi thâm canh trong ao đất (mật độ từ 60 đến dưới 100 con/m2)

 

a Thời gian dưới 45 ngày Đồng/m2 24.210
b Thời gian từ 45 ngày trở lên Đồng/m2 29.610
1.3 Nuôi bán thâm canh trong ao đất (mật độ từ 20 đến dưới 60 con/m2)

 

a Thời gian dưới 45 ngày Đồng/m2 11.410
b Thời gian từ 45 ngày trở lên Đồng/m2 14.580
1.4 Nuôi quảng canh cải tiến, xen ghép trong ao, đầm, ruộng…

 

a Thời gian dưới 45 ngày

 

 

Đồng/m2 6.990
b Thời gian từ 45 ngày trở lên Đồng/m2 8.410
2 Nuôi tôm sú
2.1 Nuôi thâm canh (mật độ 25 con/m2)

 

a Thời gian dưới 60 ngày Đồng/m2 16.190
b Thời gian từ 60 ngày trở lên Đồng/m2 21.150
2.2 Nuôi bán thâm canh (mật độ 10 đến 24 con/m2)
a Thời gian dưới 60 ngày Đồng/m2 9.410
b Thời gian từ 60 ngày trở lên Đồng/m2 12.770
2.3 Nuôi quảng canh cải tiến, xen ghép (mật độ từ 6 đến 10 con/m2)

 

a Thời gian dưới 60 ngày Đồng/m2 6.220
b Thời gian từ 60 ngày trở lên Đồng/m2 9.200
3 Nuôi cá mặn, lợ
3.1 Nuôi thâm canh cá mặn, lợ
a Thời gian dưới 90 ngày Đồng/m2 37.463
b Thời gian từ 90 ngày trở lên Đồng/m2 47.546
3.2 Nuôi bán thâm canh cá mặn, lợ
a Thời gian dưới 90 ngày Đồng/m2 7.590
b Thời gian từ 90 ngày trở lên Đồng/m2 10.280
4 Sản xuất, ương dưỡng giống
a Giá bán tôm pốt 15 (post) tại trại Đồng/1000 con 90.000
b Giá bán tôm giống tại ao ương Đồng/1000 con 140.000
5 Nuôi nghêu bãi triều ven biển (nhuyễn thể)

 

a Mật độ dưới 150 con/m2 Đồng/m2 4.830
b Mật độ từ 150 con/m2  trở lên Đồng/m2 6.630
6 Nuôi cua
a Thời gian dưới 90 ngày Đồng/m2 7.020
b Thời gian từ 90 ngày trở lên Đồng/m2 9.050
7 Nuôi cá lồng
a Thời gian dưới 90 ngày Đồng/m3 438.750
b Thời gian từ 90 ngày trở lên Đồng/m3 686.540
8 Nuôi cá biển trên ao lót bạt
a Dưới 90 ngày (tính theo m2) Đồng/m2 90.000
b Trên 90 ngày (tính theo m2) Đồng/m2 120.000
IV NGHỀ MUỐI Đồng/ha/tháng 39.370.000 Thiệt hại nghề muối trả 1 lần. Đối với thiệt hại của người lao động tại các cơ sở sản xuất muối được tính chung vào thiệt hại của chủ cơ sở. Chủ cơ sở thực hiện chi trả cho người lao động.
V NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ MẤT THU NHẬP Đồng/người/tháng 2.910.000 Bao gồm thu nhập bị mất của chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản tạm dừng sản xuất và người lao động bị mất thu nhập các lĩnh vực được xác định bồi thường.
Bài viết khác
(01:31 25/01/2024)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) TỔNG QUAN KHÍ CLO Tổng quan khí clo   Tổng quan về khí Clo...

(02:56 08/07/2021)
3.2 / 5 ( 4 bình chọn ) HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC THẢI Khâu xử lý nước thải luôn là khâu...
(01:22 09/10/2023)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) MONOCLORAMINE LÀ GÌ? MONOCLORAMINE LÀ GÌ?   MONOCLORAMINE LÀ GÌ? Monochloramine (hay còn gọi...
(12:59 21/06/2023)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Biến đổi...
(01:04 15/04/2023)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TỪ HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN Tác động môi trường từ...
(03:12 21/02/2024)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC – XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH Khai thác...
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

 

Về đầu trang
Hotline 0902 695 765
Kinh doanh 1: 0904 377 624 - Mr.Khánh Kinh doanh 2: 0902 695 765 - Ms. Yến
Liên hệ với chúng tôi