TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂN HUY HOÀNG

0902 695 765

0898 946 896

CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI

36 Lượt xem

CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI

Quy định xử phạt trong vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI

 

Theo quy định tại Điều 46, Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020,

Chủ dự án đầu tư có công trình xử lý chất thải (CTXLCT) (nước thải, bụi, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại), sau khi được cấp giấy phép môi trường, phải thực hiện vận hành thử nghiệm CTXLCT đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án đầu tư hoặc cho từng phân kỳ đầu tư của dự án (nếu có)

Hoặc cho hạng mục CTXLCT độc lập của dự án để đánh giá sự phù hợp và đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

 

Theo quy định tại Điều 12, Nghị định 45/2022/NĐ-CP

Các hành vi vi phạm quy định về vận hành thử nghiệm CTXLCT của dự án đầu tư được quy định như sau:

 

1. Hành vi vi phạm quy định về vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mà đối tượng tương đương thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp huyện bị xử phạt như sau:

 

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

Đối với hành vi không thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình, hạng mục CTXLCT của dự án đầu tư, cơ sở cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định; không có sổ nhật ký vận hành hoặc không ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định;

Không phối hợp với cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi triển khai dự án để được kiểm tra, giám sát trong quá trình vận hành thử nghiệm theo quy định;

 

b) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Đối với hành vi không dừng hoạt động, không giảm công suất của dự án đầu tư hoặc không rà soát các công trình, thiết bị xử lý chất thải, quy trình vận hành hệ thống xử lý chất thải để xác định nguyên nhân gây ô nhiễm

Hoặc không cải tạo, nâng cấp, xây dựng bổ sung các CTXLCT để đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định trong trường hợp chất thải xả ra ngoài môi trường không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải;

 

c) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Đối với hành vi không lập, không gửi báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm đối với dự án đầu tư, cơ sở đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường theo quy định;

 

d) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

Đối với hành vi không vận hành thử nghiệm hoặc không vận hành thử nghiệm lại các CTXLCT theo quy định;

Vận hành thử nghiệm các CTXLCT quá thời gian theo quy định mà không có văn bản thông báo gia hạn quá trình vận hành thử nghiệm; không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ chương trình quan trắc chất thải (về thông số, vị trí, tần suất giám sát)

Hoặc phối hợp với tổ chức không đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường để quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả CTXLCT trong quá trình vận hành thử nghiệm theo quy định;

Không theo dõi, giám sát kết quả quan trắc nước thải, bụi, khí thải tự động, liên tục hoặc không kết nối, truyền số liệu về cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi triển khai dự án trong trường hợp thuộc đối tượng quan trắc nước thải, bụi, khí thải tự động;

 

đ) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

Đối với hành vi không dừng ngay hoạt động vận hành thử nghiệm CTXLCT hoặc không báo cáo kịp thời tới cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp gây ra sự cố môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường.

 

2. Hành vi vi phạm quy định về vận hành thử nghiệm CTXLCT của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mà đối tượng tương đương thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bị xử phạt như sau:

 

a) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Đối với hành vi không thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình, hạng mục CTXLCT của dự án đầu tư, cơ sở cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định; không có sổ nhật ký vận hành hoặc không ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định;

Không phối hợp với cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi triển khai dự án để được kiểm tra, giám sát trong quá trình vận hành thử nghiệm theo quy định;

 

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Đối với hành vi không dừng hoạt động, không giảm công suất của dự án đầu tư hoặc không rà soát các công trình, thiết bị xử lý chất thải, quy trình vận hành hệ thống xử lý chất thải để xác định nguyên nhân gây ô nhiễm

Hoặc không cải tạo, nâng cấp, xây dựng bổ sung các CTXLCT để đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định trong trường hợp chất thải xả ra ngoài môi trường không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm CTXLCT;

 

c) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng

Đối với hành vi không lập, không gửi báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm đối với dự án đầu tư, cơ sở đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường theo quy định;

 

d) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng

Đối với hành vi không vận hành thử nghiệm hoặc không vận hành thử nghiệm lại các CTXLCT theo quy định; vận hành thử nghiệm các CTXLCT quá thời gian theo quy định mà không có văn bản thông báo gia hạn quá trình vận hành thử nghiệm;

Không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ chương trình quan trắc chất thải (về thông số, vị trí, tần suất giám sát)

Hoặc phối hợp với tổ chức không đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường để quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả CTXLCT trong quá trình vận hành thử nghiệm theo quy định;

Không theo dõi, giám sát kết quả quan trắc nước thải, bụi, khí thải tự động, liên tục hoặc không kết nối, truyền số liệu về cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi triển khai dự án trong trường hợp thuộc đối tượng quan trắc nước thải, bụi, khí thải tự động;

 

đ) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

Đối với hành vi không dừng ngay hoạt động vận hành thử nghiệm CTXLCT hoặc không báo cáo kịp thời tới cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp gây ra sự cố môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường.

 

3. Hành vi vi phạm quy định về vận hành thử nghiệm CTXLCT của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mà đối tượng tương đương thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì bị xử phạt như sau:

 

a) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Đối với hành vi không thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình, hạng mục CTXLCT của dự án đầu tư, cơ sở cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

Không có sổ nhật ký vận hành hoặc không ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành thử nghiệm CTXLCT theo quy định; không phối hợp với cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi triển khai dự án để được kiểm tra, giám sát trong quá trình vận hành thử nghiệm theo quy định;

 

b) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

Đối với hành vi không dừng hoạt động, không giảm công suất của dự án đầu tư, cơ sở. Hoặc không rà soát các công trình, thiết bị xử lý chất thải. Quy trình vận hành hệ thống xử lý chất thải. Để xác định nguyên nhân gây ô nhiễm

Hoặc không cải tạo, nâng cấp, xây dựng bổ sung các CTXLCT. Để đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Theo quy định trong trường hợp chất thải xả ra ngoài môi trường không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Về chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm CTXLCT;

 

c) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng

Đối với hành vi không lập, không gửi báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm đối với dự án đầu tư đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường theo quy định;

 

d) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

Đối với hành vi không vận hành thử nghiệm. Hoặc không vận hành thử nghiệm lại các công trình xử lý chất thải theo quy định; Vận hành thử nghiệm. Các công trình xử lý chất thải quá thời gian theo quy định. Mà không có văn bản thông báo gia hạn quá trình vận hành thử nghiệm; Không thực hiện, thực hiện không đúng. Không đầy đủ chương trình quan trắc chất thải (về thông số, vị trí, tần suất giám sát)

Hoặc phối hợp với tổ chức không đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Để quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả công trình xử lý chất thải. Trong quá trình vận hành thử nghiệm theo quy định;

Không theo dõi, giám sát kết quả quan trắc nước thải, bụi, khí thải tự động. Liên tục hoặc không kết nối, truyền số liệu về cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh. Nơi triển khai dự án trong trường hợp thuộc đối tượng quan trắc nước thải, bụi, khí thải tự động;

 

đ) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng

Đối với hành vi không dừng ngay hoạt động vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. Hoặc không báo cáo kịp thời tới cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp gây ra sự cố môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường.

 

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động vận hành có liên quan đến công trình vận hành thử nghiệm của cơ sở. Từ 01 tháng đến 03 tháng để khắc phục vi phạm. Đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm b, đ khoản 1, điểm b khoản 2. Và điểm b khoản 3 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động vận hành có liên quan đến công trình vận hành thử nghiệm. Của cơ sở từ 03 tháng đến 06 tháng. Để khắc phục vi phạm đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm đ khoản 2. Và điểm đ khoản 3 Điều này.

 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm. Trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định. Trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đối với vi phạm quy định tại điểm b, đ khoản 1, điểm b, đ khoản 2. Và điểm b, đ khoản 3 Điều này.

 

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư vấn Môi Trường Tân Huy Hoàng 

Tự hào là Đơn vị tiên phong về chất lượng, uy tín hàng đầu và giá rẻ nhất hiện nay. Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành. Tân Huy Hoàng cam kết cung cấp cho Quý Khách hàng các sản phẩm phù hợp nhất, chất lượng cao nhất.  Phù hợp với đặc điểm từng ngành nghề sản xuất với giá thành cạnh tranh, hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất. Chúng tôi có đội ngũ chăm sóc khách hàng chu đáo. Đội ngũ kỹ thuật tư vấn có chuyên môn với từng ngành nghề sản xuất. Và đội ngũ giao hàng nhanh chóng sẽ luôn mang đến sự hài lòng cho Quý Khách hàng. Để được sự tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý khách hàng xin vui lòng liên hệ  0902.695.765 – 0898.946.896 (Ms. HẢI YẾN).

————————————-

Dịch vụ trọn gói – Giá cả cạnh tranh – Chất lượng vượt trội

Còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ với chúng tôi. Để nhận  được sự tư vấn nhiệt tình về các vấn đề môi trường. Cùng mức giá cạnh tranh nhất thị trường miền Nam?

 

Liên hệ ngay:

Hotline: 0902 695 765 – 0898 946 896 (Ms.Yến)

Fanpage: Tư Vấn Môi Trường Tân Huy Hoàng

 

Tham khảo thêm các dịch vụ khác tại đây

Bài viết khác
(01:15 14/09/2023)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ Báo cáo công tác bảo vệ...
(07:39 27/02/2020)
Đánh giá post Giới thiệu về hệ thống xử lý nước thải sản xuất bún ➡️ hiệu quả xử lý cao Bún...
(01:09 05/12/2023)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) SỰ CỐ HÓA CHẤT Hướng dẫn lập kế hoạch  phòng ngừa, ứng phó sự...
(02:22 22/09/2023)
3.3 / 5 ( 3 bình chọn ) CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Báo cáo công tác bảo vệ môi trường...
(01:23 08/05/2023)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) ANDEHIT LÀ GÌ? TÍNH CHẤT, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG CỦA ANĐEHIT ANDEHIT LÀ...
(08:00 19/08/2023)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ Quan trắc môi trường không khí    1....
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

 

Về đầu trang
Hotline 0902 695 765
Kinh doanh 1: 0904 377 624 - Mr.Khánh Kinh doanh 2: 0902 695 765 - Ms. Yến
Liên hệ với chúng tôi