TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂN HUY HOÀNG

0902 695 765

0898 946 896

HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG THEO LUẬT BVMT NĂM 2020

670 Lượt xem

HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG THEO LUẬT BVMT NĂM 2020

Hồ sơ môi trường theo luật BVMT năm 2020. Luật BVMT số 72/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Để chuẩn bị các thủ tục hồ sơ chuẩn bị cho quá trình triển khai và hoạt động của dự án, chủ dự án sẽ phải tiến hành một số thủ tục hồ sơ môi trường theo quy định. Vậy để xác định được dự án thuộc đối tượng nào? Thủ tục môi trường ra sao? Các câu hỏi sẽ được giải đáp khái quát như sau:

Hồ sơ môi trường

 

1. Đối tượng phải thực hiện Hồ sơ môi trường theo luật BVMT 2020

Để nhận dạng được đối tượng thực hiện Đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường hoặc Đăng ký Môi trường Quý Khách hàng tra cứu vào Phụ lục II, III, IV và V của Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT ban hành và có hiệu lực vào ngày 10/01/2022.

 

2. Phân loại đối tượng thực hiện và thời điểm thực hiện Hồ sơ môi trường theo luật BVMT 2020

 

2.1. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường (quy định chi tiết tại Điều 29 của Luật BVMT)

– Đối tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường là dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật này.

– Thời điểm thực hiện: đánh giá sơ bộ tác động môi trường được thực hiện trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, đề xuất chủ trương đầu tư, đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc đối tượng phải đề nghị quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xây dựng.

 

2.2. Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (quy định chi tiết tại Điều 30 của Luật BVMT)

– Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường bao gồm:

+ Dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật này;

+ Dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 của Luật này.

– Thời điểm đánh giá tác động môi trường được thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án.

+ Đối với dự án mới: thực hiện đồng thời với báo cáo nghiên cứu khả khi (lập báo cáo ĐTM trước khi triển khai dự án nhưng trước khi xây dựng, trước khi lắp đặt máy móc thiết bị)

+ Đối với dự án đã được phê duyệt ĐTM, có thay đổi, bổ sung so với ĐTM đã phê duyệt : trước khi đi vào vận hành thử nghiệm.

Sau khi thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có giấy phép môi trường trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.

 

2.3. Đối tượng phải có giấy phép môi trường (quy định chi tiết tại Điều 39 của Luật BVMT) Hồ sơ môi trường

 

– Đối tượng:

+ Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.

+ Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

+ Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường.

 

– Thời điểm thực hiện Hồ sơ môi trường:

+ Dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có giấy phép môi trường trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này;

 

+ Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có giấy phép môi trường trước, khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy định tại các điểm a, b, c, d và g khoản 1 Điều 36 của Luật này.

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng không thuộc đối tượng được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của pháp luật về xây dựng thì phải có giấy phép môi trường trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm, quyền cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng;

 

+ Đối với dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này.

Đang vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định của pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, chủ dự án đầu tư được lựa chọn tiếp tục vận hành thử nghiệm để được cấp giấy phép môi trường sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.

Hoặc lập hồ sơ để được cấp giấy phép môi trường trước khi hết thời hạn vận hành thử nghiệm. Chủ dự án đầu tư không phải vận hành thử nghiệm lại công trình xử lý chất thải nhưng kết quả hoàn thành việc vận hành thử nghiệm phải được báo cáo, đánh giá theo quy định tại Điều 46 của Luật này;

 

+ Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Hồ sơ môi trường. Quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này đã đi vào vận hành chính thức. Trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Phải có giấy phép môi trường trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Trừ trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường. Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường. Trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi (Sau đây gọi chung là giấy phép môi trường thành phần).

Giấy phép môi trường thành phần được tiếp tục sử dụng như giấy phép môi trường. Đến hết thời hạn của giấy phép môi trường thành phần. Hoặc được tiếp tục sử dụng trong thời hạn 05 năm. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành trong trường hợp giấy phép môi trường thành phần không xác định thời hạn.

 

2.4. Đối tượng phải có Đăng ký môi trường (quy định chi tiết tại Điều 49 của Luật BVMT)

– Đối tượng phải đăng ký môi trường bao gồm:

+ Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường;

+ Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.

– Đối tượng phải đăng ký môi trường bao gồm các dự án tại Phụ lục XVI của Nghị định 08/2022/NĐ-CP

 

– Thời điểm đăng ký môi trường được quy định như sau:

+ Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường và thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi vận hành chính thức;

+ Dự án đầu tư quy định không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường. Nhưng không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc trước khi xả chất thải ra môi trường đối với trường hợp không phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

+ Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật BVMT năm 2020 này có hiệu lực phải đăng ký môi trường trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

 

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư vấn Môi Trường Tân Huy Hoàng 

Tự hào là Đơn vị tiên phong về chất lượng, uy tín hàng đầu và giá rẻ nhất hiện nay. Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành. Tân Huy Hoàng cam kết cung cấp cho Quý Khách hàng các sản phẩm phù hợp nhất, chất lượng cao nhất.  Phù hợp với đặc điểm từng ngành nghề sản xuất với giá thành cạnh tranh, hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất. Chúng tôi có đội ngũ chăm sóc khách hàng chu đáo. Đội ngũ kỹ thuật tư vấn có chuyên môn với từng ngành nghề sản xuất. Và đội ngũ giao hàng nhanh chóng sẽ luôn mang đến sự hài lòng cho Quý Khách hàng. Để được sự tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý khách hàng xin vui lòng liên hệ  0902.695.765 – 0898.946.896 (Ms. HẢI YẾN).

————————————-

Dịch vụ trọn gói – Giá cả cạnh tranh – Chất lượng vượt trội

Còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ với chúng tôi. Để nhận  được sự tư vấn nhiệt tình về các vấn đề môi trường. Cùng mức giá cạnh tranh nhất thị trường miền Nam?

 

Liên hệ ngay:

Hotline: 0902 695 765 – 0898 946 896 (Ms.Yến)

Fanpage: Tư Vấn Môi Trường Tân Huy Hoàng

 

Tham khảo thêm các dịch vụ khác tại đây

 

CÔNG TY TNHH TMDV TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂN HUY HOÀNG

Địa chỉ: B24, Cx Thủy Lợi 301, Nguyễn Văn Thương, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.

CN1: 10/46 Lê Quí Đôn, KP4, P. Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

CN2: Lê Hồng Phong, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương

Bài viết khác
(12:47 22/10/2021)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) Hiệu ứng nhà kính diễn ra khi khí quyển hấp thụ nhiệt từ tia cực quang. Hơi...
(03:47 13/06/2023)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT LÀ GÌ ? ỨNG DỤNG CỦA CÁC CHẤT HOẠT...
(03:16 25/08/2022)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) THỦY NGÂN LÀ GÌ? NGUỒN GỐC, TÍNH CHẤT, ỨNG DỤNG, TÁC HẠI CỦA THỦY...
(02:36 25/09/2022)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) KIỂM NGHIỆM SULFATE TRONG NƯỚC UỐNG KIỂM NGHIỆM SULFATE TRONG NƯỚC UỐNG. QCVN 6-1:...
(08:27 22/05/2021)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) Tổ chức Y tế thế giới WHO. Khuyến cáo sử dụng nước thải sinh...
(04:16 18/07/2022)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) TOLUEN – NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH VÀ NHỮNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN TOLUEN,...
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

 

Về đầu trang
Hotline 0902 695 765
Kinh doanh 1: 0904 377 624 - Mr.Khánh Kinh doanh 2: 0902 695 765 - Ms. Yến
Liên hệ với chúng tôi