TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂN HUY HOÀNG

0902 695 765

0898 946 896

Tài nguyên nước tại Đồng Nai – Những Báo cáo định kỳ cần thực hiện

2472 Lượt xem

TÀI NGUYÊN NƯỚC TẠI ĐỒNG NAI – Những báo cáo định kỳ cần thực hiện

Tài nguyên nước tại Đồng Nai

Nước là nguồn tài nguyên quí giá, phong phú. Đồng Nai có 16.666 ha sông suối chiếm tỉ lệ 2,8% diện tích tự nhiên. Hàng năm có một khối lượng nước khổng lồ 30,2×109 m3. Với khối lượng nước này đủ để tạo bầu không khí trong lành. Cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt và làm ra điện với công suất lý thuyết hơn 500 nghìn kW.

Đáng kể là hệ thống sông Đồng Nai với sông chính dài 610km. Đoạn chảy qua Đồng Nai dài 220km, lưu vực 42.600km2. Có hơn 253 sông suối lớn làm phụ lưu. Các sông suối khác: Sông Bé, sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ, sông La Ngà, sông Lá Buông, sông Thao, sông Ray, suối Cả, suối Tam Bung… Đều đem lại nguồn tài nguyên nước cho xứ Đồng Nai.

Lấy mẫu phục vụ báo cáo tài nguyên nước tại Đồng Nai

Ngoài lượng nước sông suối, theo dòng chính. Còn có lượng mưa sinh dòng tạo ao hồ trong tỉnh. Như hồ Trị An chẳng hạn. Sau khi xây dựng công trình Thủy điện Trị An. Hồ Trị An có diện tích 32.300 ha với dung tích 2.765 x 106m3 . Bảo đảm có thể cung cấp điện cho các tỉnh phía Nam, nước sạch cho canh tác và sinh hoạt trong lưu vực 14.900km2. Có khả năng điều tiết lũ, nuôi trồng thủy sản và khai thác dịch vụ du lịch. Các hồ khác như Sông Mây (Thống Nhất), Đa Tôn (Tân Phú), Suối Vọng (Xuân Lộc) cũng có giá trị đáng kể.

Nước ngầm trong lòng đất có tác dụng bổ sung cho dòng chảy sông ngòi về mùa cạn. Và là nguồn tài nguyên quí cho các ngành sản xuất. Tài nguyên nước ngầm ở Đồng Nai đã được điều tra, thăm dò. Phân thành 6 cấp môđun khác nhau, được đánh giá là tốt về chất lượng, giàu về số lượng.

Nước ở Đồng Nai là tài nguyên nhưng không phải lúc nào cũng thành thủy lợi. Nhiều lúc cũng gây thủy tai. Tháng 7 cho đến 11 hàng năm. Mực nước sông luôn ở mức cao, dễ gây lũ vào tháng 8 hoặc tháng 9. Tuy nhiên, đặc điểm ở Đồng Nai nước lũ lên xuống chậm, ít thấy lũ kép, và không có đột biến lớn.

 

Tài nguyên nước tại Đồng Nai - Những báo cáo cần nắm

 

Nhu cầu sử dụng tài nguyên nước tại Đồng Nai của các công ty và doanh nghiệp

Đồng Nai là tỉnh công nghiệp nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Với sự phát triển đa dạng trong mọi lĩnh vực. Với 63 khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động. Quy mô đa dạng. Tập hợp hàng nghìn doanh nghiệp trong nước và ngoài nước đến đầu tư và hoạt động. Cùng với đó là nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước cực kỳ lớn.

Những báo cáo, hồ sơ thủ tục về tài nguyên nước tại Đồng Nai

 • Xin mới/ điều chỉnh giấy phép xả thải vào nguồn nước
 • Gia hạn giấy phép xả thải vào nguồn nước
 • Xin mới/ điều chỉnh giấy phép khai thác nước dưới đất.
 • Gia hạn khai thác nước dưới đất
 • Xin mới/ điều chỉnh giấy phép khai thác nước – nước mặt
 • Gia hạn khai thác nước – nước mặt
 • Lập phương án tái sử dụng nước sau xử lý
 • Lập hồ sơ cấp quyền khai thác nước dưới đất, nước mặt
 • Báo cáo tình hình khai thác nước dưới đất
 • Báo cáo tình hình khai thác nước mặt
 • Báo cáo tình hình xả thải vào nguồn nước.

Tham khảo Nghị định 201/2013/NĐ-CPThông tư 31/2018/TT-BTNMT

 Về kỳ báo cáo và chế độ báo cáo tài nguyên nước. Tại Đồng Nai nói riêng và Việt Nam nói chung.

 • Đối với các tổ chức cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép tài nguyên nước. Thì định kỳ hằng năm thực hiện báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước (quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 3);
 • Về chế độ báo cáo tài nguyên nước: Các đơn vị phải nộp báo cáo trước ngày 30 tháng 01 của năm tiếp theo. Đồng thời, tại Điểm c Khoản 2 Điểu 3 của Thông tư số 31. Cũng quy định về trường hợp tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tài nguyên nước. Trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện việc báo cáo theo quy định của Thông tư này.

Yêu cầu về thông tin, số liệu lập báo cáo tài nguyên nước tại Đồng Nai.

 • Thông tin thu thập để thực hiện báo cáo. Phải là thông tin trong năm báo cáo, thời gian tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo.
 • Thông tin, số liệu sử dụng để tổng hợp. Phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, đầy đủ và có nguồn gốc rõ ràng.

Về nội dung yêu cầu đối với báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. Được quy định tại Điều 10 của Thông tư số 31, cụ thể như sau:

3.1. Báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. Của tổ chức, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép tài nguyên nước (sau đây gọi tắt là chủ giấy phép). Bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thông tin chung;

b) Tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;

c) Tình hình thực hiện các quy định của giấy phép tài nguyên nước;

d) Đề xuất, kiến nghị (nếu có).

3.2. Yêu cầu đối với nội dung về thông tin chung: khái quát được các thông tin cơ bản về chủ giấy phép, công trình khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước, việc vận hành công trình và những vấn đề phát sinh (nếu có).

3.3. Yêu cầu đối với nội dung về tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước:

a) Đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt: tổng hợp được các đặc trưng lưu lượng khai thác, sử dụng nước (lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình ngày) thực tế của công trình theo từng tháng và tổng lượng khai thác trong năm báo cáo.

Việc tổng hợp thông tin, số liệu thực hiện theo các Biểu mẫu số 21 và số 22 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 31;

b) Đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất:

Tổng hợp các đặc trưng lưu lượng khai thác, sử dụng nước (lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình ngày) và mực nước giếng khai thác (lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình) thực tế của công trình theo từng tháng và tổng lượng khai thác trong năm báo cáo. Việc tổng hợp thông tin, số liệu thực hiện theo Biểu mẫu số 23 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 31;

c) Đối với hoạt động xả nước thải vào nguồn nước: tổng hợp các đặc trưng lưu lượng xả nước thải (lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình ngày) thực tế của công trình theo từng tháng và tổng lượng lưu lượng xả thải trong năm báo cáo. Tổng hợp các đặc trưng về nồng độ các chất ô nhiễm (lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình) theo từng thông số quy định trong giấy phép trên cơ sở các kết quả quan trắc chất lượng nước theo quy định đã thực hiện.

Việc tổng hợp thông tin, số liệu thực hiện theo các Biểu mẫu số 24 và 25 ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 31.

3.4. Yêu cầu đối với nội dung về tình hình thực hiện các quy định của giấy phép tài nguyên nước: đánh giá kết quả thực hiện trong kỳ báo cáo đối với từng nội dung, yêu cầu quy định trong giấy phép đã được cấp.

Đồng thời, Thông tư số 31 cũng có điều chỉnh một số biểu mẫu. Tại Phụ lục của Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT. Ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định. Việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước cụ thể như sau:

Khoản 6 Điều 2 tại Mẫu số 14 về giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất, khoản 6 Điều 2 tại Mẫu số 15 về giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (trong trường hợp gia hạn, điều chỉnh, cấp lại), khoản 3 Điều 2 tại Mẫu số 20 về giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và khoản 3 Điều 2 tại Mẫu số 21 về giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (trong trường hợp gia hạn, điều chỉnh, cấp lại).

Đơn vị tư vấn lập Báo cáo tài nguyên nước tại Đồng Nai

– Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng –

Công ty TNHH TMDV Tư Vấn Môi Trường Tân Huy Hoàng. Là một trong những Công ty đi đầu, sự lựa chọn của những cơ quan, tập đoàn doanh nghiệp lớn. Với gần 10 năm kinh nghiệm, chuyên môn trong lĩnh vực Quan trắc môi trường, Tư vấn môi trường, Quan trắc môi trường lao động. Cùng đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên sâu, phong cách làm việc chuyên nghiệp. Với lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao, giải quyết những công việc hiệu quả, nhanh chóng nhất.

Dịch vụ trọn gói – Giá cả cạnh tranh – Chất lượng vượt trội

Còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ với chúng tôi. Để nhận  được sự tư vấn nhiệt tình về các vấn đề môi trường, cùng mức giá cạnh tranh nhất thị trường miền Nam?

Liên hệ ngay hotline: 0902 695 765 (Ms.Yến)

Hoặc truy cập liên kết sau để biết thêm chi tiết, yêu cầu báo giá   : https://tanhuyhoang.net/don-gia-quan-trac-moi-truong-tai-cac-tinh-thanh.html

 

 

 

Báo cáo tài nguyên nước tại Đồng Nai tài nguyên nước tại Đồng Nai
Bài viết khác
(01:29 18/07/2021)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP NGÀNH DỆT NHUỘM Nước thải ngành...
(01:03 12/01/2022)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) NƯỚC GIẾNG KHOAN NHIỄM PHÈN, SẮT – CÁCH XỬ LÝ HIỆU QUẢ Nước giếng...
(02:59 20/03/2023)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) GIẢI PHÁP XỬ LÝ ASEN Ô NHIỄM TRONG NƯỚC SINH HOẠT Giải pháp xử...
(01:58 23/09/2022)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU COLIFORM, E.COLI TRONG NƯỚC UỐNG Phân tích chỉ tiêu coliform,...
(02:31 25/12/2021)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) ĐỊNH NGHĨA GIẤY PHÉP XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC Giấy phép xả thải (GPXT)...
(03:58 05/01/2022)
5 / 5 ( 1 bình chọn ) NƯỚC SINH HOẠT LÀ GÌ? Nước sinh hoạt là nguồn nước được sử dụng hàng...
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

 

Về đầu trang
Hotline 0902 695 765
Kinh doanh 1: 0904 377 624 - Mr.Khánh Kinh doanh 2: 0902 695 765 - Ms. Yến
Liên hệ với chúng tôi